رستم در سال1500 در سکرادین کرواسی به دنیا آمد ودر کودکی به استانبول آورده شد و آموزشهای زیادی دید واداره شهر دیار بکر را به عهده گرفت وبعد از مدتی به خاطر جاه طلبی ،یکی از مسئولین بخشی از استانبول را مخفیانه میکشد وخودش جای او را میگیرد ودر نهایت با زیرکی وارد قصر میشود وبه مقام ابراهیم پاشا حسادت میکند وبا دشمنش یعنی خرم همدست میشود وخرم کارهای پنهانی خود را به او میسپارد بعد از اینکه ابراهیم پاشا به قتل میرسد خرم برای اینکه قدرتش افزایش یابد دخترش مهری ماه 17 ساله را به عقد رستم پاشا که بیش از40سال داشت در می آورد.مهری ماه خواستگار دیگری به نام معمار سنان داشته که عاشقش بوده .در نهایت مهری ماه به اجبار تن به ازدواج با رستم میدهد واز او صاحب3فرزند میشود.
پس از مدتی رستم پاشا وخرم با توطئه بر علیه وزیر اعظم هادیم سلیمان پاشا باعث برکناری او میشوند ورستم به وزیر اعظمی میرسد.
خرم با همدستی رستم ومهری ماه باعث مرگ مصطفی به دستور سلیمان میشوند. بعد از مرگ مصطفی سربازان مصطفی شورش میکنند وخواهان اعدام رستم هستند ولی سلیمان قبول نمیکند وفقط او را برکنار میکند وبعد از9سال ازوزیر اعظمی برکنار میشود ولی طولی نمیکشد که خرم ومهری ماه تلاش میکنند وبعد از2سال دوباره او وزیر اعظم میشود.خرم که اکنون فقط 2پسر دارد درمانده میشود که کدام پسرش به ولیعهدی برسد درحقیقت خرم مایل بود تا سلیم که به کودن بودن شهرت داشت پادشاه شود تا امور را خودش به دست بگیرد از طرفی هم به بایزید علاقه بسیاری داشت واو را از تمام فرزندانش بیشتر دوست داشت ودر نهایت رستم از بایزید حمایت میکند ولی دیری نمیگذرد که خرم میمیرد وبایزید که بزرگترین حامی اش را ازدست داده به دلیل حمایت از اعمال برادرش مصطفی و همچنین نزدیکی اش به ماه دوران از چشم سلیمان می افتد و سلیم به ولیعهدی میرسد.رستم که از این موضوع بسیار ناراحت بود تلاشهایش برای ولایتعهدی بایزید نتیجه ای نداشت.در زمان حکومت سلیم بر مانیسا ،رستم پاشا فریب یکی از درباریان را میخورد ویکی از علمای بزرگ آن زمان را میکشد وسلیم نیزبه توصیه یکی از درباریان دستور اعدام رستم را میدهد ورستم درسن61سالگی درسال1561 کشته میشود.رستم با کمک خرم ثروت نامشروع زیادی از جمله1700برده-815مزرعه-2900اسب و760شمشیرطلا و....بدست آورد رستم پاشا 1سال قبل از مرگش مسجدی به نام خودش میسازد.
مهری ماه بعد از مرگ خرم امور حرم را به دست میگیرد وتنها رقیبش گلفم خاتون در اداره حرم به طور مشکوکی یا به دستور سلیمان کشته میشود.بعد از مرگ رستم ثروتش به مهری ماه میرسد ولی بعد از مرگ سلیمان،سلیم تمام ثروتش را به نام دولت عثمانی تصاحب میکند و قدرت ونفوذ مهری ماه درقصر از بین میرود و این امر همزمان با ورود ماه دوران سلطان به قصر سلیم ونفوذ نوربانو در قصر اتفاق می افتد ومهری ماه به انزوا رانده میشود.مهری ماه در سن55سالگی در سال1578در سومین سال حکومت مراد سوم( پسرسلیم و نوربانو) از دنیا میرود.